Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY č.1/2018 pro eshop www.dpf-cat.cz  provozovaný společností DPF-CAT Systems s.r.o.

1. Platnost obchodních podmínek

1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností DPF-CAT Systems s.r.o. s registrovaným sídlem Praha 2, Na Folimance 2155/15, PSČ 120 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C spisová značka 262136, IČO: 053 38 247 tel.: 604 80 80 85, e-mail: info@dpf-cat.cz („Společnost“) a Kupujícím vznikající v souvislosti s uzavřením Rezervační smlouvy, na základě které Společnost Kupujícímu po určitou dobu garantuje dostupnost Zboží na některém z prodejních míst Společnosti, a Kupní smlouvy, na základě které je Společnost povinna dodat Kupujícímu Zboží a Kupující je povinen Zboží převzít a zaplatit Společnosti Kupní cenu.

1.2. Tyto Obchodní podmínky se stávají součástí každé Kupní nebo Rezervační smlouvy, nedohodnou-li se Prodávající a Kupující písemně jinak. Je-li mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena písemná Kupní smlouva, Rezervační smlouva a/nebo Rámcová smlouva o dodávkách zboží, mají tyto písemné smlouvy, v případě rozporů mezi jejich ustanoveními a ustanoveními těchto Obchodních podmínek, přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.

1.3. Je-li Kupující Spotřebitelem, vztahují se na vzájemná práva a povinnosti mezi ním a Prodávajícím tyto Obchodní podmínky v nejvýše možném rozsahu tak, aby byla zachována všechna práva Spotřebitele v rozsahu požadovaném právním řádem České republiky.

2. Pojmy

V těchto Obchodních Podmínkách mají pojmy psané s velkým počátečním písmenem následující význam:

 1. Ceník“ znamená aktuální ceník Zboží ke dni uzavření Kupní smlouvy, který je zveřejněný na internetových stránkách www.dpf-cat.cz. Aktuální znění Ceníku zveřejněné na výše uvedených internetových stránkách se považují za součást těchto Obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen v Ceníku;
 2. E-shop“ znamená webovou stránku Prodávajícího www.dpf-cat.cz , která umožňuje Kupujícím vyplnit Objednávku zboží nebo služeb a zaslat ji prostřednictvím Internetu Prodávajícímu;
 3. Kupní cena“ znamená cenu určenou dle Ceníku zobrazeného v eshopu platnou v okamžiku učinění Objednávky, kterou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu za dodané Zboží. Kupní cena nezahrnuje. Dopravné je splatné spolu s Kupní cenou.
 4. Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu uzavřenou v souladu s Obchodními podmínkami ve smyslu ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ((dále je „OZ“). Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 5. Kupující“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která s Prodávajícím uzavřela Kupní smlouvu nebo učinila Objednávku;
 6. Obchodní podmínky“ znamená tento dokument;
 7. Objednávka“ znamená přijetí Návrhu na uzavření Kupní smlouvy;
 8. Návrh na uzavření kupní smlouvy“ v případě nákupu přes E-shop znamená v souladu s ust. § 1732 odst. 2 OZ nabídku zboží zveřejněného v E-shopu Prodávajícího s uvedenými cenami a výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit.
 9. Rámcová smlouva o dodávkách zboží“ znamená písemnou smlouvu, jejímž předmětem je spolupráce Prodávajícího a Kupujícího při pravidelných a dlouhodobých dodávkách Zboží Prodávajícím Kupujícímu a stanovení podmínek těchto dodávek;
 10. Prodávající“ je společnost DPF-CAT Systems s.r.o. IČO: 05338247, DIČ: CZ05338247
 11. Spotřebitel“ znamená Kupujícího, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Rezervační smlouvu či Kupní smlouvu se Společností nebo s ní jinak jedná;
 12.  „Zboží“ znamená výrobky, které jsou uvedeny v některém z katalogů Prodávajícího ve znění platném ke dni odeslání Objednávky Kupujícím Prodávajícímu a jsou předmětem Kupní smlouvy, případně jsou předmětem Kupní smlouvy na základě odsouhlasené Objednávky, ačkoli nejsou uvedeny v některém z katalogů Prodávajícího. Jedná se zejména o náhradní díly do automobilů, příslušenství a doplňky k automobilům, motorové oleje a maziva.
 13. Dokumentace ke zboží“ znamená průvodní materiály, jako jsou návody k instalaci/ montáži, technické specifikace, bezpečnostní listy apod., týkající se Zboží, které jsou v tištěné podobě poskytovány Kupujícímu. Veškerá Dokumentace ke zboží je rovněž dostupná v elektronické podobě na www.dpf-cat.cz

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Kupní smlouvu lze uzavřít:

 1. písemně, tj. podpisem Kupní smlouvy na jedné listině nebo učiněním písemné Objednávky Kupujícím a jejím písemným odsouhlasením Prodávajícím,
 2. ústně, tj. učiněním ústní Objednávky Kupujícím a jejím ústním odsouhlasením Prodávajícím,
 3. konkludentně, tj. kombinací písemné nebo ústní Objednávky Kupujícího a jejího ústního nebo písemného odsouhlasení Prodávajícím nebo jiným jednáním Prodávajícího a Kupujícího, ze kterého vyplývá vůle stran uzavřít Kupní smlouvu.

3.2. Objednávku lze učinit

osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím E-shopu (za podmínek uvedených v čl. 9 Obchodních podmínek). Kupní smlouva je v případě využití elektronických prostředků komunikace na dálku (E-shop) uzavřena okamžikem obdržení Objednávky Prodávajícím s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit. V ostatních případech je Prodávající oprávněn odsouhlasit Objednávku tím, že dodá Zboží na adresu uvedenou v Objednávce (a není-li adresa v Objednávce uvedena, na adresu sídla/místa podnikání nebo bydliště Kupujícího). V takovém případě je Kupní smlouva uzavřena okamžikem dodání Zboží Kupujícímu.

 1. Místo plnění, termíny dodání a termíny odeslání

4.1. Objednávky přijaté v pracovní den do 17:00 h jsou zpravidla zpracovány den následující a od tohoto data se počítá i uváděný orientační interval dodání zboží. V případě že tento termín Prodávající není schopen z předem známých důvodů dodržet, kontaktuje Kupujícího a o těchto skutečnostech bude předem informovat.

4.2. Termín dodání je orientačně uveden v Eshopu, upřesněn vždy až po obdržení objednávky a ověření konkrétní položky přímo u výrobce. Prodávající si ale vyhrazuje termín kdykoliv změnit bez jakékoliv náhrady škody. Důvodem může být například zpoždění ve výrobě a podobné případy.

4.3. Pokud není mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak, je zboží odesláno až ve chvíli přisání Kupní ceny na bankovní účet prodávajícího nebo přijetím platby platební kartou přes platní bránu.

4.4. Nedohodnou-li se Prodávající a Kupující jinak, je místem plnění z Kupní smlouvy adresa uvedená v Kupní smlouvě nebo Objednávce nebo provozovna Kupujícího.

5. Kupní cena, dopravné, balné

5.1. Maloobchodní kupní ceny jsou uvedeny v Ceníku. Z maloobchodních cen poskytuje Prodávající registrovaným zákazníkům (autoservisům a prodejnám náhradních dílů) po předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku slevu. Případné slevy jsou poskytovány na základě dosaženého obratu. Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen.

5.2. Za dodané Zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu určenou podle Ceníku platného v době odeslání Objednávky, pokud se obě strany výslovně nedohodly jinak. V pochybnostech či sporech platí, že Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu uvedenou (spolu s dopravným) na faktuře/dodacím listu, který Kupující podepisuje při dodání Zboží.

5.3. V Kupní ceně zboží není zahrnuto dopravné.

5.4. Prodávající používá k dodání Zboží Kupujícímu dopravce nebo služeb České pošty. V takovém případě bude ke Kupní ceně účtováno dopravné v závislosti na tom, jaký druh dopravy si Kupující před odesláním objednávky zvolí. Prodávající účtuje za dopravu následovně:

 • Česká pošta Balík do ruky –  cena 99,-
 • Česká pošta Balík na poštu - cena 89,-
 • Česká pošta – dobírka +50,-
 • PPL - platba převodem - cena 99,-
 • PPL - dobírka - cena +30,-
 • DPD – platba převodem – cena 99,-
 • DPD – dobírka +30,-

Slovenská Republika

 • Slovenská Pošta - platba převodem - cena 5€
 • Slovenská Pošta - Dobírka +1,50€
 • PPL (DHL) - platba převodem - cena 5€
 • PPL (DHL) - Dobírka +1,50€

5.5. Prodávající je povinen Zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý. Balné je již zahrnuto v Kupní ceně.

5.6. Platba kartou probíhá přes platební bránu ČSOB

6. Splatnost kupní ceny

6.1. Kupní cena je splatná spolu s odesláním objednávky nejpozději okamžikem dodání Zboží Kupujícímu a to v hotovosti nebo bezhotovostním převodem prostřednictvím platební karty na účet Prodávajícího uvedený na faktuře/dodacím listu. Je-li mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena Rámcová smlouva o dodávkách zboží, je Kupní cena splatná dle podmínek uvedených v příslušné Rámcové smlouvě o dodávkách zboží.

6.2. Je-li Kupující v prodlení s úhradou Kupní ceny, je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluví pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky Kupní ceny za každý kalendářní den prodlení. Svůj souhlas s touto smluvní pokutou potvrzuje Kupující podpisem faktury/dodacího listu ohledně dodaného Zboží.

7. Vlastnické právo, vrácení zboží

7.1. Svým podpisem na faktuře/dodacím listu stvrzuje Kupující převzetí Zboží. Kupující je povinen před podpisem faktury/dodacího listu Zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní a/nebo kvalitativní vady. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání Zboží. Vlastnické právo k dodanému Zboží přechází na Kupujícího až dnem úplného zaplacení Kupní ceny.

7.2. Kupující je oprávněn vrátit Prodávajícímu nepoužité, kompletní a nepoškozené Zboží, které je v původním nepoškozeném obalu, pokud předloží Prodávajícímu originál faktury/dodacího listu podepsaný Kupujícím, a to ve lhůtě do 14 dní ode dne dodání Zboží. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od data dodání Zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny ve výši 100%. Prodávající má právo odmítnout přijetí vráceného Zboží, které není součástí jejího obvyklého sortimentu a které obstarala na žádost Kupujícího nebo které je v nabídce Prodávajícího (katalogu) označeno jako nevratné; to neplatí v případě uzavření Kupní smlouvy přes e-shop.

8. Odpovědnost za vady zboží a záruka za jakost

8.1. Kompletní záruční a reklamační podmínky jsou uvedeny a zpřístupněny ke stažení na stránkách Prodávajícího www.dpf-cat.cz

9. Zvláštní podmínky pro objednávání zboží v e-shopu

9.1. Objednávku lze učinit rovněž použitím elektronických prostředků na dálku, a to prostřednictvím E-shopu na internetu.

9.2. Objednávka je platně učiněna, vyplní-li Kupující pravdivě veškeré předepsané údaje a náležitosti uvedené v objednávkovém formuláři. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky – množství Zboží, výše Kupní ceny, náklady na přepravu a podobně, žádat Kupujícího o autorizaci Objednávky učiněné prostřednictvím E-shopu vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka učiněná prostřednictvím E-shopu se považuje za neplatnou v případě, že Kupující odmítne tuto autorizaci požadovaným způsobem provést. Prodávající neprodleně potvrdí obdržení Objednávky.

9.3. Kupující má možnost před odesláním objednávky zkontrolovat zadané údaje a v případě chyby tuto chybu odstranit navrácením se do objednávkového formuláře.

9.4. Kupní smlouva bude po jejím uzavření uložena u Prodávajícího. Na žádost Kupujícího, který je Spotřebitelem, Prodávající zašle Kupujícímu znění Kupní smlouvy.

10. Poučení spotřebitelů o jejich právu odstoupit od smlouvy v případě nákupu v E-shopu

 

10.1 Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit do 14-ti dnů, a to i bez udání důvodu.

10.2 Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14-ti dnů ode dne následujícího po dni kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

10.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat Prodávajícího: DPF-CAT Systems s.r.o. s registrovaným sídlem Praha 2, Na Folimance 2155/15, PSČ 120 00, tel. +420 604 80 80 85, e-mail: info@dpf-cat.cz, a to formou jednostranného právního jednání (například   dopisem   zaslaným   prostřednictvím provozovatele   poštovních   služeb, faxem   nebo    e-mailem).   Spotřebitel Může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.

10.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před   uplynutím   příslušné   lhůty.

10.5. Pokud Spotřebitel od smlouvy odstoupí, vrátí   Prodávající   bez   zbytečného   odkladu,   nejpozději do  30-ti   dnů   ode   dne,   kdy   Prodávajícímu   došlo   oznámení   o   odstoupení   od   smlouvy,   všechny   platby, které   Prodávající  od   Spotřebitele   obdržel,   včetně   nákladů   na   dodání   (kromě   dodatečných   nákladů vzniklých v důsledku Spotřebitelem zvoleného   způsobu dodání,   který   je   jiný   než   nejlevnější způsob   standardního   dodání   Prodávajícím   nabízený).   Pro vrácení plateb použije Prodávající stejný platební prostředek, který použil pro   provedení   počáteční   transakce Spotřebitel, pokud Spotřebitel   výslovně   neurčí   jinak.   V žádném případě tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady. Platbu vrátí Prodávající až po   obdržení   vráceného   zboží   nebo prokáže-li Spotřebitel, že   zboží   odeslal   zpět, podle   toho, co   nastane   dříve.

10.6. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle Spotřebitel zpět. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14-ti dnů.

10.7. V případě odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ponese Spotřebitel přímé náklady spojené s vrácením zboží.

10.8. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

10.9. Pro platné odstoupení od smlouvy musejí být splněny následující podmínky:

 1. Zboží musí být v původním obalu,
 2. Zboží musí být nepoužité,
 3. Zboží musí být kompletní a nepoškozené. Nejsou-li v tomto odstavci výše uvedené podmínky pro platné odstoupení splněny, je Spotřebitel rovněž oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy do 14-ti dnů ode dne převzetí Zboží, a to bez uvedení důvodu, avšak Prodávající má v takovém případě právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením Zboží, které mu v takovém případě vzniknou.

10.10 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

11. Ochrana osobních údajů

11.1. Kupující uzavřením Kupní smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby jeho Osobní údaje byly Prodávajícím shromážděny, archivovány a používány (a to i za pomocí elektronických informačních systémů) pro účely usnadnění Objednávek Kupujícího, vyřizování reklamací, účely informování o nových službách a produktech Prodávajícího a rozesílání reklamních materiálů Prodávajícího. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze Prodávajícímu a pouze jeho oprávněným zaměstnancům, obchodním zástupcům a smluvním partnerům, kteří zajišťují pro Prodávajícího splnění závazků vyplývajících z Kupních smluv (např. dopravcům), a to pouze v omezené míře, umožňující řádné plnění Kupních smluv. Kupující bere na vědomí, že tento souhlas s výše uvedeným zpracováním jeho osobních údajů je plně dobrovolný, že mu na požádání bude umožněn přístup k takto shromážděným Osobním údajům a že je oprávněn po Prodávajícím žádat případně opravu anebo likvidaci nesprávně nebo neoprávněně zpracovaných osobních údajů nebo vysvětlení ohledně jejich zpracovávání. Kupující souhlasí rovněž s tím, že mu může být nabízena/zasílána marketingová reklama Prodávajícího i prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací. Prodávající archivuje údaje obsažené v uzavřených Kupních smlouvách a odpovídajícím způsobem zajišťuje jejich ochranu.

11.2. Osobní údaje může Kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních Osobních údajů e-mailem na adresu info@dpf-cat.cz. Svůj souhlas s výše uvedeným zpracováním Osobních údajů je Kupující oprávněn kdykoli odvolat zasláním e-mailové zprávy na adresu info@dpf-cat.cz.