reklamační podmínky

Reklamační řád elektronického obchodu WWW.DPF-CAT.CZ společnosti DPF-CAT Systems s.r.o. účinný od 1.3. 2018

  1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tento reklamační řád („Reklamační řád“) se vztahuje na uzavírání veškerých kupních smluv na Zboží mezi společností DPF-CAT Systems s.r.o. s registrovaným sídlem Praha 2, Na Folimance 2155/15, PSČ 120 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C spisová značka 262136, IČO: 053 38 247 tel.: 604 80 80 85, e-mail: info@dpf-cat.cz („Společnost“) a koncovým zákazníkem, který je Spotřebitelem („Kupující“), a je nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Společností a Kupujícím na nové Zboží („Kupní smlouva“), pokud se strany výslovně nedohodly na odchylné úpravě. Pro vyloučení pochybností platí, že za Kupní smlouvu se považuje také a především smlouva uzavřená mezi Společností a Kupujícím pomocí prostředků komunikace na dálku (viz obchodní podmínky), zejména prostřednictvím internetového obchodu Společnosti na adrese www.dpf-cat.cz. Na Kupní smlouvy dle předchozí věty se rovněž vztahuje tento Reklamační řád. Spotřebitel je však oprávněn uzavřít Kupní smlouvu on-line prostřednictvím internetového obchodu Společnosti na adrese www.dpf-cat.cz ve smyslu Obchodních podmínek uzavřít pouze ve vztahu k vybranému a předem označenému sortimentu Zboží.

1.2 Reklamační řád se řídí právní úpravou obsaženou v Občanském zákoníku a v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 1.3 Tento Reklamační řád se přiměřeně použije také v případě, kdy Kupující není Spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanského zákoníku, není-li v Kupní smlouvě, Obchodních podmínkách, Reklamačním řádu nebo mezi stranami dohodnuto jinak.

  1. POJMY

2.1 V tomto Reklamačním řádu mají níže uvedené pojmy psané s velkým počátečním písmenem, není-li výslovně stanoveno jinak, následující význam:

(a) „Ceník“ znamená aktuální ceník Zboží ke dni uzavření Kupní smlouvy, který je zveřejněný na adrese www.dpf-cat.cz. Společnost si vyhrazuje právo na změny cen v Ceníku. Kupující je o ceně Zboží před uzavřením Kupní smlouvy vždy řádně informován;

(b) „Kupní cena“ znamená cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění Návrhu, kterou je Kupující povinen zaplatit Společnosti za dodané Zboží. Kupní cena nezahrnuje dopravné. Dopravné jsou splatné spolu s Kupní cenou;

(c) „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu dle článku 1.1 tohoto Reklamačního řádu uzavřenou v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. Občanského zákoníku a Obchodními podmínkami;

(d) „Kupující“ má význam dle článku 1.1 tohoto Reklamačního řádu;

(e) „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

(f) „Obchodní podmínky“ znamenají dokument Společnosti „Obchodní podmínky č. 1/2018“, který je nedílnou součástí každé Kupní smlouvy a Kupující byl s jeho obsahem seznámen;

(g) „Návrh“ znamená návrh na uzavření Kupní smlouvy učiněný Kupujícím vůči Společnosti, který Společnosti došel ve smyslu § 1731 Občanského zákoníku;

(i) „Reklamační řád“ znamená tento Reklamační řád společnosti DPF-CAT Systems s.r.o. účinný od 1. 3. 2018;

(j) „Společnost“ má význam dle článku 1.1 tohoto Reklamačního řádu;

(k) „Spotřebitel“ znamená Kupujícího, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu se Společností nebo s ní jinak jedná;

(l) „Strany“ znamenají společné označení pro Společnost a Kupujícího. Každý z nich zvlášť pak dále jen jako „Strana“;

(m) „Zboží“ znamená výrobky, které jsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy a jsou předmětem Kupní smlouvy, případně jsou předmětem Kupní smlouvy na základě odsouhlaseného Návrhu, ačkoli nejsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti. Jedná se zejména o náhradní díly do automobilů, příslušenství a doplňky k automobilům, motorové oleje a maziva. Za Zboží je považována i služba Profesionálního čištění filtrů pevných částic a zprostředkovanou služba Repase filtrů pevných částic.

  1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A DOBROVOLNÁ ZÁRUKA ZA JAKOST

3.1 Společnost odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží a Služby prodávané v eshopu www.dpf-cat.cz Kupujícím nemá vady, tedy je v souladu s Kupní smlouvou a má jakost a užitné vlastnosti Společností, výrobcem nebo dodavatelem Společnosti popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy či v jeho návodě očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. Společnost dále odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží prodávané v v eshopu www.dpf-cat.cz při převzetí Kupujícím odpovídá požadavkům právních předpisů, je v požadovaném množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který v eshopu www.dpf-cat.cz pro použití Zboží uvádí nebo pro který se Zboží obvykle používá.

3.2 V případě, že Zboží vykazuje při předání zjevné vady, nebo je-li Zboží předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít a bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit Společnosti.

3.3 U Zboží je Kupující oprávněn uplatnit práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců ode dne převzetí Zboží Kupujícím. Jedná-li Kupující při uzavření Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti (resp. není-li Kupující Spotřebitelem), může lhůta k uplatnění práv z vadného plnění u některého sortimentu Zboží činit dobu kratší než 24 měsíců (zpravidla 12 měsíců). Ustanovení dle předchozí věty se aplikuje i tehdy, je-li Kupující Spotřebitelem, a to v souladu s § 2167 Občanského zákoníku. Dále platí, že práva z vadného plnění se vztahují na vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na věci, byť se projevily až později.

3.4 Do lhůty k uplatnění práv z vadného plnění se nezapočítává doba od uplatnění oprávněné Reklamace do jejího vyřízení.

3.5 Kupující je povinen před podpisem faktury anebo dodacího listu Zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní anebo kvalitativní vady. Před další instalací, případně povrchovou úpravou Zboží je Kupující povinen ověřit (vyzkoušet), zda se Zboží shoduje s jeho požadavkem a zda správně pasuje (dosedá) na vozidle.

3.6 Rozhodl-li se Kupující Zboží nepřevzít v souladu s článkem 3.2 tohoto Reklamačního řádu či mu nebylo Zboží dodáno, je povinen toto oznámit neprodleně (popřípadě ve lhůtě sjednané mezi Stranami) Společnosti.

3.7 Práva z vadného plnění se nevztahují:

a) Na běžné opotřebení věci, ke kterému došlo jejím obvyklým užíváním a v případě filtrů pevných částic a katalyzátorů je omezeno počtem kilometrů ve výši 80.000 – přesně dle evropské legislativy pro emisní zařízení dle předpisu ECE-R 83.

b) Práva z vadného plnění se rovněž nevztahují na poškození věcí způsobené chybnou a neodbornou montáží, používáním jiným způsobem a k jiným účelům, než k jakému je určena (viz případný návod k použití).

Neodbornou montáží je míněna montáž mimo autoservis, který má pro tuto činnost platné živnostenské oprávnění. Montáž reklamovaného dílu musí být prokázána vystavenou fakturou od autoservisu oprávněného takovou činnost vykonávat.

Pro uplatnění reklamace na filtry pevných částic, katalyzátory a všechny elektronické díly je pak dále požadován výpis z diagnostiky se zobrazením výpisu závad po spuštěném testu akčních členů. To se týká i montáže filtrů pevných částic a katalyzátorů na které byla aplikovaná Společností služba Profesionálního čištění nebo Repase.

c) Stejně tak se práva z vadného plnění nevztahují na ty výrobky prodávané Společností, jejichž způsob a správné použití vyžaduje odbornou péči, údržbu, správné uskladnění aj., nebo když bude zjištěno, že tyto podmínky byly Kupujícím díky zanedbání odborné péče, špatné údržbě nebo nesprávnému použití či uskladnění porušeny.

3.8 Pro řádné posouzení vady a vyřízení reklamace u reklamovaného Zboží je Kupující, při reklamaci povinen:

(a) doložit vadné Zboží,

(b) prokázat, kdy Zboží zakoupil u Společnosti, například předložením dokladu o zaplacení Zboží, účtenky / faktury nebo záručního listu či jiným prokazatelným způsobem,

(c) doložit doklad o odborné montáži, je-li Kupující osobou nezpůsobilou provádět odbornou montáž, tzn., není autoservisem nebo osobou s oprávněním k provádění autoopravárenské činnosti a je-li Zboží k odborné montáži určeno a bylo namontováno,

(d) předat Společnosti funkční kontakt na svou osobu nebo na osobu, která Kupujícího zastupuje (telefonní spojení nebo e-mail). Společnost je oprávněna použít tento kontakt za účelem komunikace s Kupujícím o průběhu a vyřízení reklamace,

(e) u Zboží, které je označeno výrobním číslem (např. auto-moto baterie, turbodmychadla, vstřikovací a ostatní čerpadla apod.), uvést toto číslo do reklamačního protokolu,

3.9. V případě, že Kupní smlouva, záruční list, reklama či obal Zboží určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

 

  1. PRŮBĚH REKLAMACE

4.1 Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného prodlení, jakmile se vada na Zboží vyskytla, a to v průběhu lhůty k uplatnění práv z vadného plnění, resp. záruční doby, dle článku 3.3 tohoto Reklamačního řádu.

4.2 Společnost je povinna o způsobu řešení reklamace rozhodnout ihned (rozhodnutím se rozumí způsob řešení reklamace), bez zbytečného odkladu do 30 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená, podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady.

4.3 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Společnost nedohodne s Kupujícím na delší lhůtě. V této lhůtě Společnost též vyrozumí Kupujícího o způsobu vyřízení reklamace.

4.4 V případě, že Kupujícím není spotřebitel, ale je jím autoservis nebo jiný obchodní subjekt neuplatní se lhůty uvedené v článcích 4.2 a 4.3 tohoto Reklamačního řádu, ale Společnost se zavazuje reklamace řešit v co nejkratší lhůtě po nezbytně nutnou dobu s ohledem na odborné posouzení Zboží dodavateli nebo výrobci reklamovaných dílů. 

4.5 Kupující uplatňuje reklamaci písemně emailem na adrese info@dpf-cat.cz s dodáním kompletních informací,  scanem výpisu z diagnostiky, u filtru pevných částic je pak nutné dodat výpis z diagnostiky s teplotami dosaženými při spuštění nucené regenerace.

4.6 Společnost může reklamaci posoudit: (a) přímo na své provozovně na základě zaslané dokumentace nebo dílu, (b) předáním dodavateli nebo výrobci na posouzení, (c) případně opravit.

4.9 Společnost zamítne Reklamaci:

 (a) má-li reklamované Zboží vadu, za kterou Společnost podle zákona nebo Kupní smlouvy, Obchodních podmínek či tohoto Reklamačního řádu neodpovídá;

(b) v případě, že Reklamace nebyla uplatněna ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění, resp. záruční době;

(c) v případě, že je reklamováno běžné opotřebení Zboží způsobené jeho používáním, vada vznikla neodbornou instalací (viz článek 3.7), zacházením nebo obsluhou v rozporu s návodem nebo účelem, pro který se Zboží obvykle používá;

(d) nebyla-li Reklamace řádně uplatněna;

(e) Zboží bylo zcela nebo zčásti spotřebováno.

4.10 U Zboží prodávaného za nižší cenu se práva z vadného plnění nevztahují na vady, pro které byla nižší Kupní cena ujednána, u použitých věcí na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím.

 

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Přílohou tohoto Reklamačního řádu je vzor reklamačního protokolu.

5.2 Znění tohoto Reklamačního řádu může Společnost kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé z Kupních smluv uzavřených před účinností nového Reklamačního řádu.

5.3 Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2018.